Navigace

Obsah

 

Závěrečný účet obce Výrov za rok 2002
 •  Rozpočet obce Výrov vycházel z metodiky financování místních rozpočtů schválené 
  vládou České republiky a zákona 243/2000 Sb. po jeho novele.  
   
   Daňové příjmy rozpočtů obcí tvořily:
   - výnos daně z nemovitosti       100%
   - 20,59 % podíl na celostátním výnosu DPH (nový příjem)
   - 20,59 % podíl na celostátním výnosu daně z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
   - 20,59 % z celostátního výnosu DPFO
   - 20,59 % z celostátního výnosu srážkové daně
   - 20,59 % z daně z příjmu práv. osob
   - 30 % z výnosu daně z příjmu fyz. osob, které mají na území obce bydliště
 Tyto jednotlivé předpokládané celostátní výnosy daní se přepočítávaly přes počet
obyvatel v obci a pak následně byly přidělovány finančním úřadem na účet obce.
 Z toho také vycházel rozpočet na rok 2002. Rozpočet byl koncipován jako
schodkový s tím, že pro financování potřeb obce bude využito přebytků hospodaření z let
minulých.
 Do roku 2002 se převedl disponibilní zůstatek na účtech z r. 2001 ve výši 641 594,-- Kč.
 Příjmy naší obce za rok 2002 dosáhly částky 3.783 087,96 Kč, což představuje překročení rozpočtového příjmu o 36,79 %.

 Příjmy z daňové výtěžnosti byly překročeny o 34,25 %. Značně překročena byla DZČFP a to o 25,72 %. Překročena byla rovněž daň z příjmu právnických osob. Zde   překročení činilo 37,51 % a v absolutní hodnotě částku 142 546,-- Kč. Nejvíce se podařilo překročit příjem daně z přijmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Zde překročení rozpočtu představuje částku 138 625,--Kč a v procentním vyjádření 215,52 %. Daň z nemovitosti byla naplněna z 99,20 % a do rozpočtu scházelo necelé 4 tis. Kč.
 Slušných příjmů jsme zaznamenali za prodej dřeva. Zde bylo dosaženo čásstky 350 943,-- Kč, ale předpoklad to naplnilo pouze na 87,74 %. Nenaplnění rozpočtu bylo zapříčiněno poklesem výkupních cen dřeva a jeho kvalitou, která nedosáhla let minulých.
 Zbylé příjmy se týkají běžné činnosti obce. Z dotačních prostředků ze státního rozpočtu
jsme obdrželi dotaci na státní správu v částce 6.000,--Kč,140 000,--Kč na opravu střechy OÚ
a 106 392,-- Kč na obnovu lesa. Součástí příjmů je i neutrální daň z příjmu právnických 
osob za obce ve výši 330 550,-- Kč. Neutrální je proto, že je současně i na straně výdajů a 
nejedná se o faktický pohyb peněz.
 Výdaje obce za rok 2002 vycházely za schválených akcí na rok 2002 a dalších potřeb 
obce, které se projevily v průběhu roku.
Hlavní investiční akcí roku 2002 se stala výměna střechy na OÚ, kde stávající rovná střecha
byla nahrazena střechou sedlovou. Tato akce stála celkem 315 224,-- Kč a její
financování z důvodu pozdní fakturace zasáho až do roku 2003.
 Navazující akcí se stala rekonstrukce veřejného rozhlasu včetně nové ústředny,  kterou
provedla firma Václav Staněk z Kralovic za částku 155 892,--Kč.
 Další důležitou složkou výdajů jsou výdaje za služby pro místní obyvatele. Kromě
výdajů na předškolní a školní docházku našich dětí ve výši 245 517,-- Kč se provozoval  
sběr odpadů od obyvatelstva, což za rok 2002 představovalo náklady 189 164,60 Kč. V této
částce jsou však i náklady na odvoz popelnic od obyvatel v celkové výši 130 710,-- Kč.
Pokračovalo se v údržbě zelených ploch, na což  se vynaložilo 43 197,--Kč. Jako obvykle se
přispělo na nákup knih do knihovny v částce 6 423.70-- Kč. Dále se prováděla běžná údržba
na majetku obce. Provoz obecního úřadu včetně odměn zastupitelům představovalo částku 655
854,-- Kč. Na požární zabezpečení bylo vynaloženo 52 575,-- Kč.
 Obec přispěla dvěma místním organizacím souhrnou částkou 11 500,-- Kč. Přes výše
uvedené náklady bylo možno přispět našim starším občanům jak finančním příspěvkem na
vánoce, tak i věcnými dary u příležitosti životních jubileí. Takto bylo vydáno cca 34.912,-- Kč.
 Při vítání občánků byl dětem předán finanční dar ve výši 500,-- Kč. V loňském roce se
uskutečnilo několik akcí pro děti, na které byl poskytnut finanční příspěvek v celkové částce 
11 071,80 Kč.
 V roce 2002 se konalo oslava sto let od vysvěcení kaple ve Výrově. Na tuto akci bylo vynaloženo z prostředků obce 64 020,80 Kč.
 S ohledem na ničivé záplavy v České republice byla vyhlášena veřejná sbírka občanů na 
pomoc postiženým.. Bylo vybráno celkem 47 600,-- Kč. Na zákadě usnesení zastupitelstva obce
bylo rozhodnuto tuto částku doplnit z rozpočtu obce na 100 000,-- Kč a předat zastupitelům obce Kly v okresu Mělník jako finanční příspěvek na výstavbu nových domů pro postižené obyvatele.
 Pro zabezpečování hladkého financování obce bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto v 
roce 2001 o přijetí úvěru v celkové výši  1.500 000,-- Kč a s dobou splatnosti pět let. Mimořádnou splátkou v závěru roku 2001 se podařilo snížit úvěrové zatížení příštích let o 500 tis.Kč. V průběhu 2002 se podařilo z tohoto úvěru umořit částku 428 400,-- Kč, tak že nesplacená jistina činila k 31.12. 2002 částku 571 600,-- Kč. Na úrocích bylo zaplaceno Kč 50 071,--.
 Stav financí na účtech obce činil k 31.12.2002 částku 1,447 272,03 Kč.
 Závěrem  roku 2002 byla provedena v souladu se zákonem majetková a finanční inventura,která provedla fyzické porovnání majetku na inventární seznamy. Nesrovnalosti nebyly zjištěny. Bylo shledáno, že celková výše majetku obce Výrov bez finančních prostředků je 14 118 179,78 Kč.
 Hospodaření obce Výrov za rok 2002 bylo rovněž přezkoumáno KÚ Plzeňského kraje se závěrem, že v hospodaření obce Výrov za rok 2002 nebyly zjištěny nedostatky.
 Zpracoval: Ing. Miroslav Zajíček
Výrov 14. června  2003
 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 12. září 2003